ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគមគ្រូពេទ្យស័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគម អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិ គន្ទបុប្ផា កម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មន្ទីរបរិស្ថាន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនគោលកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៩

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ពីមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា ខេត្តកំពង់ចាម
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ក្លឹបកីឡា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ក្រសួង ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិ គន្ធបុប្ផា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគមគ្រូពេទ្យស័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ សហព័ន្ធកីឡា​ ប៊ូល និងប៉េតុង​ កម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៤

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៤

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សហព័ន្ធកីឡា​ ប៊ូល និងប៉េតង់ កម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ក្រុមប្រឹក្សាគណស្ថាបត្យករកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ បញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងជាតិពិសេសប្រឆាំងភេវរកម្ម
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ បញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងជាតិពិសេសប្រឆាំងភេវរកម្ម
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិផ្ទះទេវតា
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១០

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១០

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា