ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៨

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េ

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៧

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិ គន្ធបុប្ផា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សមាគមគ្រូពេទ្យស័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ សហព័ន្ធកីឡា​ ប៊ូល និងប៉េតុង​ កម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៦

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៥

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៤

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៤

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ សហព័ន្ធកីឡា​ ប៊ូល និងប៉េតង់ កម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១៣

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណស្ថាបត្យករកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិបាយ័ន ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១២

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ បញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងជាតិពិសេសប្រឆាំងភេវរកម្ម ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ បញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងជាតិពិសេសប្រឆាំងភេវរកម្ម ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១១

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ មូលនិធិផ្ទះទេវតា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១០

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ២០១០

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហួត គ្រុប