ស្វែងរកប្រភេទគម្រោង

Price Range: From $ to $ 5,000

LATEST PROPERTIES

Shop House Majestic

Sale
sale@penghuoth.com
House Size 4.5m x 14m
Rooms 4
Baths 5
Parking Space 1

Majestic King Villa

Sale
sale@penghuoth.com
House Size 19m x 17.5m
Rooms 7
Baths 8
Parking Space 4

Link House – LV

Sale
sale@penghuoth.com
House Size 4.2m x 10m
Rooms 4
Baths 5
Parking Space 1
View More Property

Video Tour!

Veronica Green

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque excepturi
obcaecati quas soluta. Ad aut doloremque eos, eum eveniet facilis fugit, harum
officiis, pariatur perferendis perspiciatis unde. Amet eaque earum eveniet,
odio quisquam recusandae repellat suscipit veritatis voluptates? Adipisci amet
aspernatur, aut eius harum hic, iste itaque maxime nemo obcaecati omnis
quam quas, quasi recusandae tenetur vero. Take Tour

NEWS AND STORIES

OUR PARTNERS

Sign up for our newsletter.

Lorem molestie odio. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.