ខេម ប្រ៊ីត​ ស៊ី ឌី ស៊ី

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សំរាប់ថ្លៃសិក្សា
បញ្ចុះតម្លៃ 20% សំរាប់ការចុះឈ្មោះ

គេហទំព័រ: www.facebook.com/cambridgecdc/

អាស្រ័យដ្ឋាន:
ផ្ទះ. 21A, ផ្លូវ 302, បឹងកេងកង1, ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: 023 229 333

Leave a Comment

Your email address will not be published.