ខេម ប្រ៊ីត​ អាយ អេស ស៊ី

បញ្ចុះតម្លៃ 10% សំរាប់ថ្លៃសិក្សា
បញ្ចុះតម្លៃ 20% សំរាប់ការចុះឈ្មោះ

គេហទំព័រ: www.facebook.com/cambridgeisc/

អាស្រ័យដ្ឋាន: ផ្ទះ. 56A, ផ្លូវ 302, បឹងកេងកង១, ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: 023 227 000

Leave a Comment

Your email address will not be published.