ស្ទីក គី

បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើតម្លៃសរុប
បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើតម្លៃសរុប (សម្រាប់តែថ្ងៃពុធ តែប៉ុណ្ណោះ)

គេហទំព័រ: www.facebook.com/stickycambodia/

អាស្រ័យដ្ឋាន:
ផ្សារទំនើប អ៊ីអនម៉ល ជាន់ផ្ទាល់ដី
ទូរសព្ទលេខ: 011 987 123

Leave a Comment

Your email address will not be published.