$ 340,000 /ខែ

Borey Peng Huoth Veng Sreng

Sale Featured
Along Street Veng Sreng, Sangkat Stoeng Meanchey, Khan Meanchey

Detail

  • Garden:
  • Playground:
  • Swimming Pool:
  • Gym:

Address Open On Google Map

  • Address: Along Street Veng Sreng, Sangkat Stoeng Meanchey, Khan Meanchey

Facilities

ទីប្រជុំជន
2 គីឡូម៉ែត្រ
ហាងលក់ទំនិញ
3 នាទី
មន្ទីរពេទ្យ
10 នាទី
សាលារៀន
25 នាទី
ព្រ​លាន​យន្តហោះ
20 គីឡូម៉ែត្រ

Video