លក្ខណៈពិសេស

  • ទំហំផ្ទះ 30 m2
  • បន្ទប់គេង 1
  • បន្ទប់ទឹក 1
  • ចំណតរថយន្ត 1
  • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1
  • បន្ទប់ទទួលទានអាហារ1
  • បន្ទប់ចម្អិនអាហារ1
​​​​​​​​

បរិយាយ

មានក្នុងគម្រោង៖