លក្ខណៈពិសេស

  • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • បន្ទប់ទទួលទានអាហារ
  • បន្ទប់ចម្អិនអាហារ
​​​​​​​​

បរិយាយ

Test Property