$ 340,000 /ខែ

The Star Mera Garden

Sale Featured
Along 50m Road, Sangkat Cherng Ek, Khan Dangkor

Detail

  • Garden:
  • Playground:
  • Swimming Pool:
  • Gym:

Address Open On Google Map

  • Address: Along 50m Road, Sangkat Cherng Ek, Khan Dangkor

Facilities

ទីប្រជុំជន
2 គីឡូម៉ែត្រ
ហាងលក់ទំនិញ
3 នាទី
មន្ទីរពេទ្យ
10 នាទី
សាលារៀន
25 នាទី
ព្រ​លាន​យន្តហោះ
20 គីឡូម៉ែត្រ

Video