ទំហំផ្ទះ 4.2ម x 16ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 4.2ម x 16ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1