ទំហំផ្ទះ 18.85ម​ × 16ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 2
ទំហំផ្ទះ 21ម x 16.5ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 4

វីឡាឃ្វីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 7,6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1

វីឡារ៉ូសាណា

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 9ម x 12,3ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1

វីឡាព្រីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 19ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន B

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 10ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន A

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2
ទំហំផ្ទះ 18.85ម​ × 16ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 2
ទំហំផ្ទះ 21ម x 16.5ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 4

វីឡាឃ្វីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 7,6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1

វីឡារ៉ូសាណា

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 9ម x 12,3ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1

វីឡាព្រីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 19ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន B

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 10ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន A

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2

វីឡាឃ្វីន

Sale Featured
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 12ម x 12ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 2