ទំហំផ្ទះ 5ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 15ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 15ម
បន្ទប់គេង 5
Baths 6
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 6ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1