យូនីត​ A

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 m2
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ A1

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 41 m2
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ A

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 m2
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ A1

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 41 m2
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1