យូនីត​ B2

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 ម៉ែត្រការ៉េ
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ B

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 ម៉ែត្រការ៉េ
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ B2

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 ម៉ែត្រការ៉េ
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1

យូនីត​ B

Sale
sale@penghuoth.com
ទំហំផ្ទះ 46 ម៉ែត្រការ៉េ
បន្ទប់គេង 3
Baths 2
ចំណតរយន្ត 1