ចក្ខុវិស័យ:

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម:

១.  អភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋាននិងផលិតផលជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និង សោភណ្ឌភាព ដែលលើសពីការរំពឹងទុក របស់អតិថិជន។

២. បង្កើតទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយអតិថិជនដោយផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុត ទាំងមុន និង ក្រោយពេលលក់។

៣. ក្លាយជាក្រុមហ៊ុននៃក្ដីស្រមៃ របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

head-office1-300x400