ទំហំផ្ទះ 18.85ម​ × 16ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 2
ទំហំផ្ទះ 4.5ម x 16ម / 4.5ម x 14ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 4.2ម x 10ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 4.5ម x 14ម / 5ម x 16ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 16ម / 5ម x 14ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 7.2ម
បន្ទប់គេង 2
Baths 3
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 7.2ម
បន្ទប់គេង 3
Baths 4
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 21ម x 16.5ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 4
ទំហំផ្ទះ 18.85ម​ × 16ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 2
ទំហំផ្ទះ 4.5ម x 16ម / 4.5ម x 14ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 4.2ម x 10ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 4.5ម x 14ម / 5ម x 16ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 16ម / 5ម x 14ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 7.2ម
បន្ទប់គេង 2
Baths 3
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5.1ម x 7.2ម
បន្ទប់គេង 3
Baths 4
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 5ម x 12ម
បន្ទប់គេង 4
Baths 5
ចំណតរយន្ត 1
ទំហំផ្ទះ 21ម x 16.5ម
បន្ទប់គេង 6
Baths 7
ចំណតរយន្ត 4